Privacy

Stichting HBO Haaglanden, handelend onder de naam De Haagse Hogeschool (hierna: ‘De HHs’) vindt jouw privacy belangrijk. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). 

Op verschillende manieren ontvangt De HHs jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de website, contactmomenten, dienstverlening, applicaties, sollicitatie of indiensttreding. De HHs wil transparant zijn over wat wij precies met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Verder informeren we je graag over wat je van ons mag verwachten en welke privacyrechten jij hebt. Hierover lees je alles in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring geeft per doelgroep de relevante informatie en geldt voor alle activiteiten (ook online via de website en applicaties van De HHs).

De HHs is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

De HHs is ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Contactgegevens De Haagse Hogeschool:
E-mail: privacy@hhs.nl
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Functionaris Gegevensbescherming

De HHs heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om te zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens de AVG gebeurt en ter interne controle van ons beleid. Onze FG is Silvia van Dijk. Zij is bereikbaar via:

E-mail: 
fg@hhs.nl
Telefoon: 06 14 83 36 55
Johanna Westerdijkplein 109
2521 EN  Den Haag

Definities

Een aantal begrippen uit de AVG vind je terug in deze privacyverklaring:

Betrokkene
Een natuurlijk persoon van wie De HHs persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Verwerking
Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken via doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. 

Alle medewerkers van De HHs en medewerkers van betrokken verwerkers die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens, zijn gebonden aan geheimhouding. Het verwerkingsregister van De HHs beschrijft welke (categorieën) medewerkers toegang hebben tot specifieke gegevens van bijvoorbeeld studenten of medewerkers.

Wanneer je denkt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de Information Security Officer (ISO) van De HHs via iso@hhs.nl.

Gebruik van persoonsgegevens bij De HHs

Hieronder lees je welke persoonsgegevens De HHs verwerkt en voor welke doeleinden. De voorbeelden zijn niet limitatief en aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de relevante wet‐ en regelgeving. Er zijn dus ook andere voorbeelden mogelijk. 

Je ziet een zo compleet mogelijk overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt, met vermelding van doeleinden en grondslagen. We realiseren ons dat het onmogelijk is om volledig te zijn. Bijvoorbeeld omdat ook voor andere of niet voorziene doeleinden in de toekomst persoonsgegevens moeten worden verwerkt. De HHs blijft ook dan nauwkeurig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die we verkrijgen. Wanneer De HHs persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan krijgen betrokkenen voorafgaand aan die verwerking informatie over dat doel inclusief bijbehorende informatie, behalve als dat op grond van de AVG niet hoeft.

Als je geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, of niet wilt dat De HHs persoonsgegevens verwerkt, dan kan dit de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening onmogelijk maken of het gebruik van de website belemmeren.

Medewerkers
Inclusief externe medewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires, student-assistenten, promovendi, oud- medewerkers en sollicitanten.

Persoonsgegevens

 • Identificatiegegevens
 • NAW- en contactgegevens
 • Achtergrondgegevens
 • Beeldmateriaal
 • Financiële gegevens
 • Aanstellings-, contract-, functionerings- beoordelingsgegevens en loopbaanbegeleiding
 • Communicatie van, aan en met betrokkenen
 • Gegevens over aanwezigheid, beschikbaarheid, locatie, internetgedrag
 • Gegevens over arbeidsomstandigheden en verzuim
 • Gegevens van gezinsleden en voormalige gezinsleden die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • Opleidingsniveau en diploma’s
 • Arbeidsverleden
 • Digitale gegevens


Doeleinden

 • recruitment, werving & selectie
 • voorbereiding en uitvoering van de arbeidsovereenkomst (inclusief arbeidsvoorwaarden)
 • voorbereiding en uitvoering van de  overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de hogeschool
 • vaststellen van salarisaanspraken, salarisadministratie
 • regelen van aanspraken, interne en accountantscontrole
 • behandeling van personeelszaken
 • het geven van leiding aan de werkzaamheden van de betrokkene
 • organisatie en verzorging van bedrijfsmedische zorg, bedrijfsmaatschappelijk werk of het creëren van een veilige omgeving voor betrokkene
 • opleiding / onderwijsverlenen van ontslag, het uitvoeren van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband en het actualiseren van pensioenrechten
 • de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud‐personeelsleden
 • (de mogelijkheid tot) het verlenen van ontslag
 • het in handen van derden stellen van vorderingen
 • financiële administratie
 • interne controle en bedrijfsbeveiliging
 • beheer van inkoop- en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van IT-procedures, juridische zaken, interne en externe informatievoorziening, organisatie-analyse, ontwikkelings- en managementrapportage
 • voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten met klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners
 • relatiebeheer, marketing, markt-, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek 
 • het behandelen van geschillen, zoals klachten-, beroep- en bezwaarprocedures
 • controle door een accountant of toezichthoudende instanties
 • fysieke toegang- en beheersystemen, beheer van websites, het intranet en softwaresystemen
 • bibliotheekaangelegenheden
 • fysieke en digitale archivering
 • medezeggenschap en verkiezingen
 • het sturen van informatie, nieuwsbrieven, post of presentjes


De HHs kan aan overheids- en semi-overheidsorganen informatie verstrekken, vanwege de uitvoering van wetten en regelingen en ook aan organisaties waarvan de activiteiten voortvloeien uit een wettelijke regeling.

Bezoekers van De HHs website

Persoonsgegevens
Digitale gegevens (zoals internetbrowser, apparaattype, locatiegegevens, gegevens surfgedrag over meerdere websites).

Doeleinden

 • marketing en marktonderzoek
 • behandelen van geschillen (klachten-, beroeps- en bezwaarprocedures, etc)
 • webcontent management
 • analytische doeleinden.


Bezoekers van locaties van De HHs

Persoonsgegevens

 • beeldmateriaal
 • contactgegevens


Doeleinden

 • veiligheid en beveiliging
 • cameratoezicht
 • behandelen van geschillen (bijvoorbeeld klachten-, beroeps- en bezwaarprocedures).

Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens (grondslag)?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een grondslag voor is. De persoonsgegevens die De HHs van jouw verwerkt zijn gebaseerd op 1 van de volgende 6 grondslagen uit de AVG:

 1. Na toestemming van de persoon in kwestie. Een eenmaal gegeven toestemming mag op ieder moment weer worden ingetrokken, zonder opgaaf van reden.  
 2. De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht die op De HHs rust.
 4. De verwerking van de gegevens dient een algemeen belang.
 5. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de persoon te beschermen (levensbelang).
 6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De HHs. Hiervoor wordt per specifiek geval een belangenafweging gemaakt. 

Aan wie verstrekken wij jouw gegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen wij alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken bent, als wij moeten voldaan aan onze wettelijke of onderwijstaak of als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Verwerkers
Als De HHs andere partijen inschakelt bij de uitvoering (zoals hosting van de applicaties waarmee persoonsgegevens worden verwerkt of als een onderzoeker interviews laat uitwerken), sluiten we een verwerkersovereenkomst met deze partijen. Daarin worden afspraken gemaakt voor veilige verwerking ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo is ook de derde partij verplicht tot naleving van de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER
De HHs kan jouw persoonsgegevens soms ook doorgeven aan partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte = EU + Noorwegen, Liechtenstein en Cyprus). Bijvoorbeeld bij werk of studie buiten de EER voor de uitvoering van arbeids- of stageovereenkomsten of uitwisseling. Dat kan alleen als dat land een passend beschermingsniveau heeft in overeenstemming met de Europese wetgeving. Indien dit het geval is, dan worden er aanvullende en passende afspraken gemaakt conform de criteria in de landenlijst Europese commissie. Zo dragen wij er zorg voor dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens
De HHs verstrekt bijzondere persoonsgegevens alleen aan derden met expliciete toestemming van de betrokkene, bijvoorbeeld via een toestemmingsformulier. 

Overig
De HHs kan persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties verstrekken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Medewerkers
De HHs verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden vanwege een wettelijk voorschrift en als dat nodig is met het oog op:

 • een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde
 • de salarisadministratie
 • de administratie voor uitkeringsaanspraken bij de beëindiging van een dienstverband
 • de administratie van de vereniging van oud-medewerkers
 • de opleiding
 • de bedrijfsmedische organisatie
 • de bedrijfsbeveiliging
 • de overgang of tijdelijke tewerkstelling van betrokkene naar een ander organisatieonderdeel van Stichting HBO Haaglanden
 • (de mogelijkheid tot) het verlenen van ontslag
 • het aan derden overdragen van vorderingen
 • het behandelen van geschillen
 • controle door een accountant of toezichthoudende instantie
 • het (laten) uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken of soortgelijke onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn.


De HHs kan ook informatie verstrekken aan overheids- en semi-overheidsorganen vanwege de aan hen opgedragen uitvoering van wetten en regelingen en aan organisaties waarvan de activiteiten voortvloeien uit een wettelijke regeling.

Persoonsgegevens kunnen ook nader gespecificeerd aan derden worden verstrekt, als dat in het belang van de medewerkers is. Betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers worden van het voornemen daartoe goed en tijdig op de hoogte gebracht en krijgen gedurende een redelijke termijn de kans om hiertegen bezwaar te maken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De HHs bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn, of zo lang als specifieke wetten of regelingen voorschrijven. Denk hierbij aan de bewaartermijnen uit de Archiefwet (uitgewerkt in de Selectielijst Hogescholen) of fiscale en arbeidsrechtelijke wetten. In het verwerkingsregister wordt per verwerking de bewaartermijn ingevoerd.

Beeldmateriaal gemaakt door cameratoezicht

De gebouwen van De HHs worden bewaakt met behulp van (zichtbaar of verborgen) cameratoezicht (Protocol cameratoezicht). Op dit beeldmateriaal kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Dit betekent dat De HHs jouw persoonsgegevens verwerkt, met het doel:

 • het beschermen van de veiligheid en gezondheid van 1 of meer natuurlijke personen, zoals studenten en medewerkers
 • het beveiligen van (de toegang tot) gebouwen en terreinen van De HHs
 • tegengaan van diefstal of vernieling van goederen in de gebouwen of op terreinen van De HHs
 • het vastleggen van mogelijke incidenten.


De HHs verzamelt dit beeldmateriaal in het kader van de eerder genoemde beveiligingsdoeleinden door cameratoezicht op basis van haar gerechtvaardigd belang. We verwijderen het opgenomen beeldmateriaal na 4 weken.

Wat zijn je rechten?

Je hebt op basis van de AVG verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Als je een beroep wilt doen op jouw recht op inzage, recht op vergetelheid of verwijdering, dan kun je daartoe een verzoek doen via privacy@hhs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter identificatie. 

Wij zullen binnen één maand na ontvangst van je verzoek reageren op welke wijze we gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan jouw verzoek. Afhankelijk van de ingewikkeldheid en aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Ook hierover zullen we je binnen één maand na ontvangst informeren. De uitvoering geschiedt kosteloos voor de betrokkene.

Recht op inzage
Je hebt het recht om te weten of De HHs jouw persoonsgegevens verwerkt. Als jouw gegevens worden verwerkt, heb je het recht op inzage in deze gegevens.

Recht op vergetelheid of verwijdering
Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt, of als je jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.

Je kunt jouw persoonsgegevens niet laten wissen, als De HHs een wettelijke verplichting heeft om jouw gegevens te verwerken of voor een bepaalde termijn te bewaren, of als de gegevens nodig zijn om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die De HHs verwerkt over jou te wijzigen of te rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens over jou te laten in- of aanvullen, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, als die persoonsgegevens door jou of namens jou aan ons zijn verstrekt en door ons via geautomatiseerde systemen zijn gebruikt.

Recht om jouw toestemming in te trekken
Als een verwerking van De HHs gebaseerd is op de grondslag ‘toestemming’, heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens op elk moment in te trekken. De verwerking van jouw gegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, als één van de volgende situaties van toepassing is:

 • gegevens zijn mogelijk onjuist
 • verwerking is onrechtmatig
 • gegevens zijn niet meer nodig
 • betrokkene maakt bezwaar.


Recht op bezwaar

Als De HHs een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan vanwege jouw specifieke situatie. We zetten de verwerking van jouw persoonsgegevens stop, tenzij we een overtuigend gerechtvaardigd belang aantonen om de verwerking ervan voort te zetten die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen. Ook als we de gegevens nodig hebben om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, mogen we de verwerking voortzetten.

Als je jouw recht op bezwaar uitoefent, weegt De HHs jouw belangen af tegen de belangen van De HHs of de belangen van relevante derden, waarna we een beslissing over jouw bezwaar nemen.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat die websites veilig en betrouwbaar omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cookies

Naast persoonsgegevens maakt De HHs gebruik van cookies voor haar websites, om zo bijvoorbeeld het gebruiksgemak van haar websites te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden alleen de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het device. De HHs gebruikt deze cookies om gebruikerservaringen te kunnen verbeteren. Lees hier onze cookieverklaring.

Datalek

Mochten gegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. Je kunt een vermoeden van een datalek melden bij de Privacy Officer (privacy@hhs.nl). De HHs doorloopt daarna alle vereiste stappen.

Klachten

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw gegevens door De HHs, neem dan eerst contact op met onze privacy-organisatie via privacy@hhs.nl. Wij nemen jouw privacy en rechten heel serieus en staan je graag te woord.

Uiteraard kun je (daarna) ook contact opnemen met onze FG. De FG is telefonisch bereikbaar op 06 14 83 36 55 of per mail via fg@hhs.nl

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) die als toezichthouder optreedt binnen het domein van privacy en informatiebeveiliging. Dat kan via de website Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar onze privacy-organisatie via privacy@hhs.nl.

Versiebeheer en wijzigingen privacyverklaring

Vastgesteld op 10 januari 2006 door het College van Bestuur. En uitvloeisel van het privacybeleid van De Haagse Hogeschool, onderdeel van de Informatieplicht. 

De Haagse Hogeschool heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van De Haagse Hogeschool en Intranet/Sharepoint vind je steeds de meest actuele privacyverklaring. Wijzigingen in de tekst treden in werking vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.